مجسمه یادبود مدیا

مجسمه یادبود مدیا

مجسمه یادبود مدیا در واقع مجسمه یک بانو است که در حال تقدیم کردن پشمی زرین است. این مجسمه در میدان معروف نپتون قرار گرفته است . بر طبق یک افسانه قدیمی مدیا دختر یکی از پادشاهان گرجستان بنام کولخیس بوده است و طبق این افسانه  پهلوانی بنام جیبسون  از یونان به گرجستان آمده بود تا پشم زرین را  شاه کولخیس گرفته برای پادشاه یونان ببرد . شاه کولیس شرایط بسیار سختی برای پهلوان تعیین میکند از جمله نبرد با یک گاو خشمگین و یک اژدها در نهایت با کمک مدیا پهلوان موق به گرفتن پشم زرین شده و با مدیا که عاشق او شده از شهر گریخته و به یونان میروند . شهردار باتومی در سال  ۲۰۰۷از این مجسمه که برای ساخت آن یک میلیون دلار هزینه شده بود ، رونمایی کرد و آن را به مدیا ، شخصی که گرجستان را به اروپا نزدیکتر کرد ، تقدیم کرد.