تور های دبی تفلیس باتومی

جاذبه های گردشگری دوبی- ادیت شده

دبی یکی از شهرهای امارات متحده عربی میباشد.این شهر پر زرق و برق با مراکز خرید لوکس ، معماریهای فوق مدرن ، جزایر مصنوعی زیبا و سواحل گرم و تمیز و انواع مکانهای تفریحی و گردشگری تبدیل به یکی از شهرهای برتر گردشگری دنیا شده است .بر طبق آمار وزارت گردشگری امارات ، دبی در سال ۲۰۱۵ میزبان ۱۴.۲ میلیون گردشگر بوده است و ۷.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.بر طبق همین آمار بیشتر گردشگران دوبی از کشورهای عربستان ، انگلیس و هند بوده اند.در سالهای قبل چین و روسیه در صدر این آمار قرار داشتند.در اینجا به معرفی تعدادی از برترین جاذبه های گردشگری دوبی میپردازیم.

مرکز خرید امارات Mall of the Emirates

مرکز خرید امارات یکی از معروف ترین مراکز خرید بوده که در اتوبان شیخ زاید قرار دارد  و مکانی بسیار  جالب برای وقت گذرانی و تفریح میباشد.مغازه های لوکس و کالاهای برند و رستورانهای متفاوت  و پیست اسکی دبی از جمله این جذابیت ها میباشند.همچنین یک سینما و یک مرکز سرگرمی خانواده نیز در این مرکز خرید وجود دارند.این مرکز خرید هر روز از ۱۰ صبح تا ۱ شب باز است.

دوبی مال Dubai Mall

دبی مال برترین مرکز خرید در دبی است و ورود به برج خلیفه و همچنین دبی آکواریوم فراهم می کند. همچنین یک زمین اسکی روی یخ، منطقه بازی و یک سینما بسیار پیشرفته در آن وجود دارد . خرید و غذا خوردن بی پایان است و تقریبا همیشه رویدادهای خاص مانند موسیقی و مد در این مرکز وجود داردکه معروف ترین این ها جشنواره سالانهخرید دبی در ژانویه و فوریه و جشنواره شگفت آور تابستان دبی در ژوئیه و اوت میباشد. این مرکز خرید در جاده شیخ زاید ، جاده دوحه قرار دارد.

فستیوالخریددبی

فستیوالخریددبیکهبراینخستینباردرسال ۱۹۹۶ برپاشد،امروزهبهعنوانیکیازاصلیترینرویدادهایدبیازآنیادمیشود. ازبرنامههاییکهدرکناراینفستیوالبرگزارمیشوندمیتوانبهکنسرتهایموسیقی،رقص،فستیوالفیلم،کارناوالهایخیابانی،شوهایلباس،برنامههایویژهکودکان،مسابقاتجهانیاسبسواری،نورافشانیوبسیاریدیگرازبرنامههایفرهنگیوتفریحیاشارهنمود. درطولاینفستیوال،شهرومراکزخریدآنبهزیباییتزیینمیشود. اینفستیوالهرسالهازدسامبرتافوریهبمدتیکماهبرگزارمیشود.

فستیوالواترفرانتسنترfestival waterfront centre-

‌‌‌فستیوالواتر‌فرانتسنتر‌دریکمرکزخردهفروشیمجلل،مجموعهبی‌نظیریازرستورانهاوکافه‌هاویکتجربهتفریحیباشکوهرادرداخلیکشاهکارمعماریگردهممی‌آورد. فستیوالواتر‌فرانتسنترترکیبیبرجستهازمدبین‌المللیومنطقه‌ایوانواعخردهفروشانسطحبالاراهمراهباجذابیتبازارقدیمیترید‌روتز‌وبزرگترینغذاخوریسربازدرخاورمیانهعرضهمی‌کند. فستیوالواتر‌فرانتسنتر‌یکتجربهسطحبالایکاملبرایسلیقهبین‌المللیمیهمانارائهمی‌دهد .

سافاریدرتوردبیdesert safari dubai –

سافارییا تور کویر دبی یکی از جاذبه های گردشگری دبی میباشدوهدفاصلیدرارائهاینتورنشاندادنچهرهواقعیکویروزندگیبادیهنشینانبهبازدیدکنندگاناست. دررایجترینتورسافاریشماحدودساعت ۳ یا ۴ بعدازظهربهطرفصحراحرکتکردهودراولینقسمتباماشینهایشاسیبلندبهگردشدرمیانتپههایشنیکویرمیپردازیدوسپسبهیککمپمیرسیدکهبصورتسنتیساختهشدهاست. صرفشامونوشیدنی،استفادهازبوفهکامل،موزیکورقصعربیدرزیرآسمانزیباکویرومنقشکردندستخانمهابهطرحهایسنتیبهوسیلهحناازبرنامههایاینقسمتمیباشد.

پیستاسکیدبیski dubai –

اینپیستاسکیکهدرواقعزمستانرادردلگرمایدبیبازسازیکردهاست،یکیازمهمترینجاذبههایگردشگریدبیبهحسابمیآید . اینمحلدارای ۵ بوماسکیجداگانهاستکهطولانیترینآنها ۳۹۶ متراست . برایدیدارازاینجاذبهبایدلباسهایگرمبههمراهداشتهباشید . درپیستاسکیدبیکافیشاپهاهمنوشیدنیهایگرمبهشماارائهمیدهند.

برجخلیفهدبی

برجخلیفهدبیآسمانخراشیاستکهدرخیابانشیخزایدشهردبیقرارداردودارایبخش‌هاییباکاربردهایتفریحی،مسکونی،تجاریواداریمیباشدوبخشیازآننیزبهعنوانهتلدرنظرگرفتهشده‌است. اینبرجبا ۱۶۰ طبقهوارتفاع ۸۲۸ متردرحالحاضرعنوانبلندترینسازهساختهشدهبهدستبشررابهخوداختصاصداده‌است . برجخلیفهدرروزچهارمژانویه ۲۰۱۰ گشایشیافتودرطراحیاینبرجازگلصحراییالهامگرفتهشدهاست. اینطراحینهتنهاازنظرشکلفیزیکینیرویواردهتوسطباددرطبقاتآخررامهارمیکند،بلکهبهساکنانهرکدامازطبقاتنماییمنحصربهفردوبدوناشرافبهسویسایرواحدهارامیدهد.

هتلبرجالعرب

هتلبرجالعرببا ۳۲۱ مترارتفاع بلندترین هتل جهان بودهودرجزیره‌ایمصنوعیدر ۲۸۰ مترازخشکیبناشده ‌است. طراحی این هتل شبیه یک بادبان برافراشته بوده و به عنوان نماد شهر دبی نیز شناخته میشود.کوچک ‌تریناتاقهتل ۱۶۹ متروبزرگ‌تریناتاقآن ۷۸۰ مترمربعمساحتدارد. رقمدقیقهزینهشدهبرایساختاینبنامشخصنیست،اماگمانمی ‌رودبیشاز ۱ میلیارددلارآمریکابرایساختآنهزینهشدهباشد. هفتطبقهازاینهتلبهصورتآکواریومدرزیردریاوجوددارد . اجارهکوچک ‌تریناتاقاینهتلشبی ۶ هزاردرهماست. سروهرغذادراینهتلبیشاز ۱۰۰۰ درهماست.

سیاحتبررویکشتی

سفرباکشتیدرتوردبی،یکیازتفریحاتیاستکهتوریستهایشادوپرهیجانازآناستقبالمیکنند. دراینسفر ۵ ساعتهشمامیتوانیدمناظروبرجهاوساختمانهایدبیراازدیددریاوبررویروددبیمشاهدهکنیدوبعدازپذیراییوخوردنشاموشنیدنموزیکازاینسفرلذتببرید.

پارک ساحلی جمیراJumeirah Beach Park –

پارک ساحلی جمیرا دبی در خیابان جمیرا واقع شده و با وسعت ۱۲ هکتار در سال ۱۹۸۹ افتتاح گردیده است. این پارک ساحلی یکی از محبوبترین مکانهای گردشگری و تفریحی در دبی میباشد. این پارک یک منطقه ایده آل برای پیک نیک برای خانواده ها میباشد. در این پارک  دارای امکانات مختلفی از قبیل محوطه بازی برای کودکان ، باربکیو ، زمین ورزش ، رستورانهای مختلف ، ساحل شنی بسیار زیبا ، خدمات امداد نجات و نجات غریق ،سرویس های بهداشتی ،کمد لباس، دوش ، نیمکت های حمام آفتاب ،سایه بان و انواع ادوات و وسایل مربوط به تفریحات آبی مانند جت اسکی  وهمچنینپارکینگ ، رستورانوفستفودهاییبرایعلاقهمندانوجود دارد.ورودیاینپارکبرایهرنفر ۵ درهموبهازایورودیکماشینباتمامسرنشینها۲۰درهممیباشد.

پارکساحلیالممذر – Al Mamzar Beach Park

پارک الممذربا مساحتی بالغ بر ۱۶۰ هکتار درشبهجزیرهایدر ۵ کیلومتری بندر حمریا و درمرزدبیو شارجه واقعشدهاست و دارایسواحلمتعدداستوهمچنیندارای مناطق و امکانات متعددی از قبیل باربیکیو ، استخرهایشنا ، زمینهایبازی کودکان و بزرگسالان، درختانوچمنبراینشستن ، ساحل شنا و امکانات تفریحی ساحلی مانند غریق نجات ، امکانات والیبال و بسکتبال ساحلی ، اسکیت برد، جت اسکی تخت و چادرو نیز اجاره دوچرخه و خدمات عمومی نظیر دوش و سرویس بهداشتی وجوددارد. همچنیناینپارکدارایمکانهاییخاص VIP میباشد. ورودیپارکبرایهرنفربرایهرنفر ۵ درهموبهازایهرماشینباتمامسرنشینها۲۰درهممیباشد.پارکازساعت ۸ صبحتا ۱۰ شبهرروزبازمیباشد.

پارکآبیآتلانتیسیاآکواونچردوبی  Atlantis aquaventure waterpark dubai

پارکآبیآتلانتیس جدیدترین و بهترین پارک آّی در دبی و یکی از بزرگترین پارکهای آبی در دنیا است.این پارک آبی  ۱۴۱ هکتاروسعت داشته ودرکنارساحلخلیجفارسودرمجاورتهتلآتلانتیسوجزیرهپالمجمیراقرارگرفتهو شاملبرجهاییبامضمونشهرگمشدهآتلانتیس،سرسرههایپرسرعتهیجانبرانگیز،رودخانهبزرگ ۱ مایلیباتیوپوموجمصنوعیو ۲۰ منطقهشنا،یکقلعهجالببرایبازیکودکانو ۱۱ تااستخرمنحصربهفردمیباشد.

پارکآبیوایدوادیدوبی wild wadi waterpark dubai

پارکآبیوایدوادیازمهمترینجاذبه های گردشگریدبیو محبوبترین و مفرحترین مکان  برای همه گردشگران است . اینپارکآبی روباز در منطقه جمیرا در کنار برج العرب و هتل ساحلی جمیرا قرار دارد. در این مجموعه بیش از ۲۴ نوع  بازی و سرگرمی وجود دارد که از جمله آن میتوان به یک استخر بزرگ و تعدادی استخر کوچک برای گروههای سنی مختلف ،دومین  سرسره آبی مرتفع جهان ، یک آبشار به ارتفاع ۱۸ متر، دو رستوران و سه فست فود و دو فروشگاه هدیه اشاره کرد. این پارک به عنوان نماد صلح و دوستی و تفریح در دبی شناخته میشود.

اکواریومدبی Dubai Aquarium & Underwater Zoo –

دبی جایی برای سازه های بسیار بزرگ است آکواریوم دبی و باغ وحش دریایی دبی  هم با مخزن ۱۰ میلیون لیتری خود یکی از بزرگترین آکوراریومها در جهان میباشد. این آکواریوم ۵۲ متر طول و ۳۲ متر عرض  و ۸ متر ارتفاع داشته بیش از ۳۳ هزار گونه از موجودات دریایی را در خود جا داده است. تونلآبیآکواریومدبیدرفضاییبهطول ۴۸ متربهگردشگراناینامکانرامیدهدکهدراینفضایاقیانوسیقدمزدهوازدیدنانواعجانداراندرونآبلذتببرند. دربخشدیگریازاینباغوحشمیتوانیدانواعمارهایخزنده،مارمولکها،سوسمارهایکوچکوبزرگواسبهایآبی،پنگوئن،کروکودیلو…راببینید.شما همچنین می توانید دریک قایق کف شیشه ای و غواصی در قفسبه شنا کردن در کنار کوسه ها بپردازید. این آکواریوم هر روزه از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب به روی بازدید کنندگان باز بوده و هزینه آن برای بزرگسالان ۷۰ درهم و برای خردسالان ۵۵ درهم میباشد

جزیره پالم دیرهDeira Island –

پالم دیره یا جزیره دیره در میان سه جزیره ساخته شده یعنی پالم دیره ، پالم جمیرا و پالم جبل علی از همه بزرگتر میباشد. این پروژه عظیم که بعد از دیوار چین دومین سازه دست بشر است که از کره ماه قابل مشاهده است در سال ۲۰۰۴ آغاز و در سال ۲۰۱۵ به اتمام رسیده است . در این سازه که ۱۴ کیلومتر طول و ۸.۵ کیلومتر عرض دارد بیش از یک بیلیون متر مکعب صخره و سییلکات بکار رفته است.این پروژهنخل مانند ۸۰ کیلومتر مساحت داشته و شامل ۴۱ ساقه بوده و از ساختمان ها و ویلاهای مسکونی ، تجاری و مراکز تفریحی و اسکله تشکیل شده است.بخش مسکونی بر روی ساقه ها ساخته شده و ۸۰۰۰ ویلای دو طبقه را در خود جای می دهد.

جزیره پالم جمیرا  Palm Jumeirah

ساخت جزیرهمصنوعی پالم جمیرا توسط شرکت نخیل دبی در سال ۲۰۰۱ آغاز و در سال ۲۰۰۶ فاز مسکونی آن به اتمام رسید و در سال ۲۰۰۹ نیز ۲۸ هتل در این جزیره افتتاح گردید.این جزیره  ۷ میلیون متر مربع مساحت داشته و ازسهقسمتتنه،تاجوهلالتشکیلشدهاست. هلالدورآنبهطول ۱۲ کیلومتربودهوموجهاییتاارتفاع ۴ مترراتحملمیکند. تاجاز ۱۷ ساقهتشکیلشدهاست.پالمجمیرا شامل ۲۰۰۰ ویلاباساحلاختصاصیو ۲۵۰۰ آپارتمانلوکسباسبکیمتفاوتمیباشد.همچنین یک پارکبهوسعت بیش از ۷ هکتارباامکاناتینظیراستخرهایآبیبافوارههایزیبا نیز در این جزیره وجود دارد. یکیدیگرازامکاناتبینظیردرپالم،مونو ریل پالم جمیرا استکه ۴/۵ کیلومتر طول داشته و بزرگترین مونوریل در خاور میانه است و از هتل آتلانتیس تا برج دروازه ادامه می یابد و چهار قطاربررویاینریلحرکتمیکنندکه ۲۴۰۰ مسافررادرهرساعتدرمسیرهایمختلفجابهجامیکنند.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

جاذبه های گردشگری باتومی – ادیت شده نهایی

شهریابندرباتومیزیباترینوتوریستیترینشهرگرجستانومنطقهقفقازاست. این شهر مرکز استان آجارستان بوده و  به بهشت کوچک و نیز لاس وگاس کوچک دریای سیاه نیز شهرت دارد.آب و هوای مناسب ، ساحلزیبایدریایسیاه، هتل ها و امکانات گردشگری فراوان که درسالهای اخیر بسیار رشد داشته باعث شده که این شهر مقصد اول گردشگران در گرجستان باشد. در اینجا به تعدادی از مهمترین جاذبه های گردشگری گرجستان در باتومی اشاره میگردد.

بلوار باتومی Batumi Boulevard (Seaside Park)

بلوار باتومی قدیمی ترین جاذبه گردشگری در باتومی است . این بلوار در غالب یک پارک در سال ۱۸۸۱ توسط فرماندار شهر آغاز شده است.امروزه  باتومی بلوار طول حدود ۷ کیلومتر رسیده است و و به بلوارهای “قدیمی” “جدید”  تقسیم شده است. پارک اصلی قدیمی هنوز وجود دارد و مجسمه های مدرن و صندلی  و فواره های زیبا  به آن اضافه شده است. در طول بلوار تعداد زیادی مسیر پیاده روی ، درختان و گیاهان و متنوع و زیبا ، کافه ، رستوران ، دریاچه ، یک چرخ و فلک بزرگ و فواره های موزیکال ،بنای تاریخی علی و نینا ، برج آلفابت باتومی ، هتل شرایتون و …دیده میشود.این بلوار صحنه بیشترین حضور گردشگران در باتومی است و در اوج گرمای تابستان قسمت ساحلی بلوار رستوران ها و کافه ها مملو از گردشگران میباشد.قدم زدن در بعد از ظهرها و غروب و دیدن منظره زیبای غروب خورشید یک تفریح روتین و روزانه برای گردشگران میباشد.

ساحلسحرآمیزباتومی Beach Majic

ساحل سحر آمیز که بنام ساحل مغناطیسی نیز شهرت دارد در نزدیک شهر باتومی و در منطقه ای بنام اورکی و گرگولتی قرار گرفته است . اعتقاد مردم باتومی اینست که شنا و آفتاب گرفتن در این ساحل باعث درمان بیماریهای مفصلی و نیز باعث آرامش یا ریلکسی فرد میگردد.البته تحقیقات دانشگاه اورکی گرجستان نیز اثبات کرده است که ترکیبات معدنی موجود در این ساحل باعث درمان بعضی از بیماریهای قلبی عروقی  میگردد.براساساینمطالعاتتنهادومنطقهدرجهانشناختهشدهاستکهچنینخواصیدرآنوجوددارد. چندروزاستراحتوتفریحدراینمنطقهمیتواندعاملدرمانیاپیشگیریازبسیاریبیماریهاو هم باعث تفریح و نشاط گردشگرانباشد. این ساحل از محبوبترین جاذبه های گردشگری در تور گرجستان محسوب میگردد.

باغ گیاه شناسی باتومی

باغ گیاه شناسی باتومی (Botanical Garden)  درمنطقه ای بنام دماغه سبز در  ۱۰ کیلومتریشمالبندرباتومیاحداث شده است . این باغ بیش از ۱۱۰ هکتار وسعت داشته بیش از  ۵۰۰۰ گونه گیاهی در آن نگهداری میگردد.در این باغ گونه های مختلف گیاهی از سراسر دنیا گردآوری و نگهداری میگردند.درختان بلند و سر به فلک کشیده این باغ به همراه انواع گلها منظر بسیار دیدنی در این باغ بوجود آورده اند.آب و هوای مناسب و خاک حاص خیز منقه از جمله دلایل رشد و گسترش این باغ هستند . از بخشهای مهم این باغ میتوان به مکزیک ، استرالیا ، مدیترانه ، قفقفز ، پارک ساحلی و باغ رز اشاره نمود. این باغ که زیر نظر آکادمی علوم گرجستان اداره میشود یکی از جاذبه های گردشگری در تور گرجستان و شهر باتومی محسوب میگردد.

جشنواره بین المللی دریای سیاه جازInternational Black Sea Jazz Festival-

هر سال در ماه جولای از سال ۲۰۰۷ باتومی میزبانی جشنواره بین المللی جاز دریای سیاه میباشد و شاهد حضور تعداد زیادی از دوستداران موسیقی جاز از سراسر دنیا میباشد.شرکت “توسعه شرقی” هر ساله این فستیوال را مدیرین و برنامه ریزی میکند.

این جشنواره است که معمولا در زمین تنیس باتومی برگزار میشود .هر سال سازمان دهندگان این فستیوال از بهترین خواننده های جاز در سراسر دنیا را برای حضور در این جشنواره دعوت میکنند. این جشنواره معمولا در ۳ تا یک ۶ روز برگزار میگردد.

پارک دلفینهای باتومی
این پارک  در سال ۱۹۷۵ در شهر باتومی تاسیس شده استو یکی از جاذبه های گردشگری باتومی میباشد. این نمایش شامل ۳۰ حرکت مختلف دلفین از جمله بازی با توپ پرش از حلقه ، رقص ،ایستادن روی دم و نمایشهای جذاب و خیره کننده دیگر میباشد . سالن نمایش این پارک حدود ۷۰۰ نفر گنجایش دارد. این نمایش روزانه سه بار در ساعت های ۲ و ۵ و ۹ بعد از ظهر تکرار میگردد. یکی از جالب ترین قسمتهای این شو اینست که بازدید کنندگان هم میتوانند با این دلفین ها مهربان و دوست داشتنی به شنا و بازی بپردازند.قیمتهای این شو ۱۶-۱۲ لاری برای نمایش دلفین ها و ۱۵۰-۱۰۰ لاری برای شنا با دلفین ها میباشد.

پارک ۶ می باتومی۶May Park

شنا با دلفین ها، دیدار با حیوانات بین المللی، کشف دنیای زیراب ، محلی برای بازی کودکان ، پیاده روی ، دوچرخه سواری ، قایق سواری  و … همه در پارک ۶ می باتومی مهیاست.

این پارک در سال ۱۸۸۱، تحت نظارت باغبان پروس و معمار رسلر آغاز شد. پس از درگذشت رسلر است، آلفونس، باغبان فرانسوی، پروژه را با اتمام رساند. در سال ۱۸۸۸، امپراطور روسیه الکساندر سوم باتومی بازدید کرده و مجذوب این باغ شد و او به همراه خانواده خود چند درخت در پارک خود کاشت و به افتخار او این پارک به “باغ الکساندر” نامگذاری شد. اما امروز به نام ” پارک ۶ می ” معروف است. پارک ۶ میبا ۱۳ هکتار وسعت دارای چندین مکانورزشی –تفریحی ، یک دلفیناریوم ، یک آکواریوم و یک باغ وحش، و همچنین چندین مرکز بازی برای کودکان متعدد است. این پارک همچنین دارای یک ساعت آفتابی منحصر به فرد نیز هست . دریاچهNurigeli lake نیز در این پارک قرار دارد که قایقرانی در این دریچه از تفریحات گردشگران میباشد

آکواریومباتومی Aquarium

آکواریومباتومیدرسال ۱۹۶۶ ساختهشده و در داخل پارک ۶ می قرار گرفته است و ۱۰۰ گونهمختلفازماهیاندریایسیاه،ماهیانآبشیرینگرجستانوماهیانزینتیو ۶۰ گونه از ماهیان و آبزیان کمیاب سراسر دنیا در این آمواریوم نگهداری میشوند . این آکواریوم در حدود ۲۰۰هزار لیتر گنجایش آب دارد.درطراحیساختماناینآکواریومازسنگریزههایساحلباتومیالهامگرفتهشدهودرحقیقتنمایبیرونیاینسازهچهارسنگبزرگاستکهدرداخلهرکدامازآنهاگونههایخاصیازآبزیانبهنمایشگذاردهشدهاند . اینسازهزیبادربندرباتومیواقعشدهوهمازدریاوهمازخشکیقابلرؤیتاست . اینمجموعهازساعت ۱۰ صبحتا ۷ عصربازمیباشدو مبلغ ورودی آن ۲ لاری میباشد.

پارکآبیباتومیAquapark Batumi

پارکآبیباتومییکی از جاذبه های گردشگری باتومی است که در فاصله  ۳ کیلومتریمرکزشهرقرارگرفتهاست.این پارک آبی شامل ۴ استخر، سرسره های آبی و سایر امکانات برای بازی و سرگرمی کودکان و بزرگسالان و نیز تعدادی رستوران و بوفه و کافه نیز در آن وجود دارد.برنامههاینمایشیتفریحیمتعددینیزهرهفتهدراین مرکزتفریحیبرگزارمیگردد . این مرکز یک محیط شاد و مفرح برای گردشگران بوجود آورده است.

تلهکابینآرگو Argo Cable Car

تله کابین آرگودرکوههایآنورا و بر بالای شهر باتومی  یک منظره بی نظیر از شهر باتومی ، دریای سیاه و کوههای اطراف را به گردشگران ارائه میدهد. این مجموعهتوسطکمپانیاتریشیطراحیوساختهشدهاستکهطولمسیرآن ۲۵۸۶ متربودهومدتزمانسفرباآن ۱۰ دقیقهمیباشد . هر کدام از واگن های شیشه ای این تله کابین ظرفیت ۸ نفر را دارند.اینمرکزتفریحیشاملانواعرستورانها،کافهها،فروشگاههاو … میباشد. ساعت کاری تله کابین همهروزهاز ۱۰ صبحتا ۱۰ شببازمیباشد .

برجالفباباتومی Alphabetic Tower

برج الفبا در شمال شرقی بلوار باتومی قرار گرفته و ۱۳۰ متر ارتفاع دارد. این برج بنا به دلایل تاریخی به نوعی  نماد  عشق به گرجستان در نزد مردم تبیدیل شده است.این بنا که به شکل دی ان ای به نظر میرسد در واقع نشاندهنده حرف ۳۳ در زبان گرجی میباشد.

مجسمهیادبودمدیا

مجسمه یادبود مدیا در واقع مجسمه یک بانو است که در حال تقدیم کردن پشمی زرین است. این مجسمه در میدان معروف نپتون قرار گرفته است . بر طبق یک افسانه قدیمی مدیا دختر یکی از پادشاهان گرجستان بنام کولخیس بوده است و طبق این افسانه  پهلوانی بنام جیبسون  از یونان به گرجستان آمده بود تا پشم زرین را  شاه کولخیس گرفته برای پادشاه یونان ببرد . شاه کولیس شرایط بسیار سختی برای پهلوان تعیین میکند از جمله نبرد با یک گاو خشمگین و یک اژدها در نهایت با کمک مدیا پهلوان موق به گرفتن پشم زرین شده و با مدیا که عاشق او شده از شهر گریخته و به یونان میروند

. شهردارباتومیدرسال۲۰۰۷ازاینمجسمهکهبرایساختآنیکمیلیوندلارهزینهشدهبود،رونماییکردوآنرابهمدیا،شخصیکهگرجستانرابهاروپانزدیکترکرد،تقدیمکرد.

کلیسایجامعمادرمقدسباتومی Holy Mother Virgins Nativity Cathedral Batumi –

کلیسای جامع مادر مقدس یک کلیسای جامع ارتدوکس است که در شهر باتومی و در خیابان باراتاش ویلی قرار دارد.این بنا در سالهای ۱۹۰۲-۱۸۹۸ با حمایت برادران زوبالاش ویلی به عنوان یک کلیسای کاتولیک ساخته شد. این بنای زیبا که با معماری سبک گوتیک ساخته شده است و دارای دو برج دوقلوی بلند و دو مجسمه از پیامبران در ورودی بوده و در داخل دیوارها نیز با نقاشی های کاتولیکی تزئین شده است.

در طول دوره شوروی کلیسا بسته و تبدیل به یک آزمایشگاه ولتاژ بالاشد. در سال ۱۹۸۹ کلیسا به کلیسای ارتدوکس گرجستان تبدیل شد.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

جاذبه های گردشگری  تفلیس – ادیت شده

شهر تاریخی و زیبای تفلیس – مرکز گرجستان به عروس شهرهای آسیای میانه مشهور است . وجود آثار تاریخی متعدد از قبیل قلعه ناریکا ، حمام های آبگرم گوگردی ، کلیسای تثلیث ، کوه مقدس ، آتشگاه و نیز پارک آبی و چندین دریاچه و پارک بسیار زیبا ، تعداد زیادی موزه  مانند موزه هنرهای زیبا ، موزه ملی و موزه جواهرات ، مردم مهربان و صمیمی و امنیت بالا و امکانات عالی ، از دلایل محبوبیت این شهر در نزد گردشگان میباشد.رودخانه متکواری که از وسط شهر میگذرد زیبایی این شهر را دوچندان کرده است. در تابستان که دمای هوا به ۲۵ درجه میرسد بهترین زمان بری سفر به این شهر محسوب میگردد.

کوه مقدس یا Holly mountain

این کوه که نام دیگر آن متاسمیندا میباشد تپه با ارتفاع ۸۰۰ متر است که در سمت غرب تفلیس قرار گرفته و تا مرکز شهر امتداد دارد. در بالای این کوه پارک بسیار زیبا و مجهزی و جذابی بنام متاسمیندا احداث شده است . این پارک یک کیلومتر مربع وسعت دارد و یکی از بلندترین ترن های برقی با ارتفا ۶۰ متر در آن تعبیه شده است  و نیز با ده ها اسباب بازی و سرگرمی دیگر یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری در تور گرجستان محسوب میگردد.

حمام های سولفور یا حمام های گوگرد تفلیس

در بخش قدیمی شهر تفلیس  که آبانتومانی یا Abantomani نام دارد ، چشمه های آبگرم  و حمامهای گوگردی یا سولفوری این شهر قرار دارند . بنا به نظر عده ای ا کارشناسان این حمام ها پس از تصرف گرجستان بدست شاه عباس و به سبک حمام های آبگرم ایرانیان ساخته شده است .یکی از این حمامها که در محله ارتاجالای قرار گرفته و به حمام شاه عباس معروف است کاشی کاری های آن به سبک صفویه است و میتواند شاهد این ادعا باشد.از دیرباز حمام های آبگرم معدنی برای درمان بعضی از بیماریهای پوستی و رماتیسمی کاربرد داشته است. در تفلیس نیز استفاده از این حمامها برای عموم آزاد میباشد و هزینه استفاده از حمام عمومی در تفلیف ۲ لاری و برای حمام نمره یا اختصاصی ۱۵ لاری به بالا میباشد.

نارین قلعه تفلیسNarikala

این قلعه بر فراز یک تپه ی مشرف به شهر تفلیس و رودخانه کورا ، قرار گرفته و یکی از کهن ترین بناهای این شهر محسوب میگردد.این قلعه در تفلیس به نام ناریکا یا Narikala شهرت دارد که معنای ان به زبان گرجی قلعه کوچک است .این قلعه که در بین حمامهای گوگردی باغ بوتانیک تفلیس قرار دارد ، ابتدا در قرن چهارم میلادی بنا شده است و بعدها در قرون هفتم در زمان حکومت امویان و سپس در ابتدای قرن ۱۲ میلادی توسط پادشاه گرجی یعنی شاه دیوید توسعه یافته است.البته بنای کنونی قلعه ناریکا در قرون شانزده و هفده میلادی بازسازی شده است . قسمتی از قلعه در سال ۱۸۲۷ توسط زلزله آسیب دیده است.در حیاط پایینی قلعه کلیسای سنت نیکلاس قرار گرفته است.نارین قلعه بدون شک یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری گرجستان محسوب میگردد.

خیابانروستاولی ومیدانآزادی

خیابان روستاویلی از میدان آزادی شروع میشود و معروفترین خیابان تفلیس است. بناهای این خیابان به سبک روسی و اروپای شرقی است. از بناهای معروف تفلیس که در این خیابان قرار دارد باید به پارلمان گرجستان ، سالن اپرا و سالن تئاتر اشاره نمود. میدان آزادی که قبلا میدان لنین نام داشت مهمترین میدان تفلیس بوده و محل تجمع مردم و بازدید گردشگران قرار دارد. درمجاورت کناره شرقی میدان آزادی فضای باز کوچک با یک فواره وجود دارد.

شهرسنگیاوپلیستیخه- uplistsikhe

شهر سنگی اوپلیستیخه که بزرگترین شهر سنگی دنیا محسوب میشود و در۵۸ کیلومتری شمال غربی تفلیس و در ۱۰ کیلومتری شرق شهر گوری  (gori) قرار گرفته است . اوپلیستیخهبه زبان گرجی به معنی معبد یا قلعه خدایان است. این شهر مرکز دین پیکانیزم تا قرن ۴ میلادی بوده است.طبق نظر کارشناسان این شهر حدود ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد ، بنا شده است و تا قرن سیزدهم میلادی ، مسکونی بوده و تا قرن ۴ میلادی یکی از مهمترین مراکز سیاسی و مذهبی قبل از مسیحیت گرجستان بود . در این محوطه باستانی این شهر ، مهمترین آثار باقیمانده از دین پیکانیزم و الهه خورشید و متعلقات آن وجود دارد و نیز قدیمی ترین سد ، داروخانه ، بازار ، آمفیﺗﺌﺎتر ، کلیسای قدیمی معروف به سنجورجی ، معابد ، زندان  ، سیاهچال و صدها اثر باستانی دیدنی دیگر در این شهر سنگی وجود دارد.شهر سنگی آپلیستیخه ۴۰ هزار متر وسعت داشته و از سه قسمت زیرین ، میانی و بالایی تشکیل شده است و توسط تونلهایی به هم مربوط میشده است. بیشتر ساختارهای سنگی در قسمت میانی و قسمت فوقانی قرار دارند. ساختارهای سنگی شامل یک سالن بزرگ به نام تاماریسداربازی ،محل قربانی کردن بت پرستان ، منازل مسکونی و یک ساختمان اداری که شامل یک داروخانه ، یک نانوایی ، یک زندان و حتی یک آمفی تئاتر ، میباشد.

دریاچهلاکپشت تفلیس –  (kustba)

دریاچه لاک پشت تفلیس در منطقه واکه تفلیس و در دامنه شمالی کوه مقدس واقع است . کوستبا به زبان گرجی به معنی لاکپشت بوده و دلیل این نامگذاری وجود لاک پشت های زیاد در اطراف این دریاچه است . این دریاچه کوچک توسط نهری بنام وارازی تغذیه میشود . حداکثر عمق آن به ۲.۶ متر میرسد . دور تا دور دریاچه جهت انجام ورزش و پیاده روی آسفالت شده و همه روزه بخصوص در روزهای تعطیل انبوهی از مردم تفلیس جهت انجام ورزش و تفریح به این دریاچه می آیند ، فستیوالها و کنسرتهای مختلفی نیز در اطراف این دریاچه برگزار میشود. در اطراف این دریاچه  رستوران و کافی شاپ های زیبا با چشم اندازی شگفت انگیز دیده میشود.

موزههایتفلیس

موزه های تفلیس یکی دیگر از جاذبه های گردشگری تفلیس هستند . در دوران شوروی سابق تفلیس جزو ۴ شهر برتر از نظر موزه ها در کل اتحاد شوروی محسوب میشد . از موزه های معروف این شهر میتوان موزه هنرهای زیبا (Museum of Fine Arts) را نام برد که در آن آثار نقاشان ایرانی مربوط به قرن هجدهم را نیز میتوان مشاهده کرد . موزه جاناشیا (Janashia Museum of Georgia) هم مربوط به آثار هنری دوران اولیه مسیحیت در گرجستان است. موزه تاریخ تفلیس The Tbilisi History Museum محل مناسبی است برای علاقه مندان به تاریخ این شهر میباشد و موزه باستانشناسی تفلیس (The Tbilisi Archaeological Museum) که در سال ۱۹۸۸ توسط باستانشناس گرجی ، رستم آرام شویلی بنا شده است ، مربوط به آثار حفاریهای انجام شده در اطراف شهر تفلیس است و برخی از قدیمی ترین اشیاء برنزی جهان در این موزه نگهداری میشوند . موزه استالین در شهر گوری ، زادگاه استالین واقع شده است و شامل عکسها ، مکاتبات و اسناد مربوط به آن دوران ، خانه زادگاه و زندگی تا ۴ سالگی شو قطار مخصوص وی میباشد. بازدید از این موزه شما را با بخشی از تاریخ قرن بیستم آشنا میکند . این شهر دارای قلعه چشمه و کلیسای قدیمی میباشد.

مجسمه مادر یا کارتلیس دیدا KartlisDeda Mother

مجسمه مادر یک بنای تاریخی در تفلیس است.این مجسمه در سال ۱۹۵۸ در بالای تپه سولولاکی Sololaki در جشن هزار و پانصدمین سالگرد تاسیس تفلیس به عنوان پایتخت گرجستان ، قرار گرفت .این مجسمه توسط مجسمه ساز گرجستانی ElgujaAmashukeli به ارتفاع ۲۰ متر و از جنس آلومینیوم طراحی گردیده است. این مجسمه که نمادی از شخصیت ملی گرجستان است بدین شکل که در دست چپ مجسمه کاسه شرابی برای خوش آمد گویی به دوستان و در دست راست یک شمشیر برای مبارزه با دشمنان ، قرار گرفته است.

دریاچهلیسی (Lisi Lake)

دریاچهلیسیدرشمالغربیشهرتفلیسقرارگرفتهاستوحدود ۱۶ کیلومترمربعمساحتآنمیباشدوحداکثرعمقآن ۴ متراست. آبدریاچهازباران ،برفوآبهایزیرزمینیتامینمی‌شودودربهارحداکثرمقداروپاییزحداقلمقدارآبرادارااست. آبایندریاچهتاحدودیشورمیباشداماامروزهازایندریاچهجهتپرورشماهیوبهعنوانیکیازنقاطتوریستیاینشهراستفادهمیشود.

پل صلح The Bridge of Peace

پل صلح یک پل عابر پیاده-تعظیم شکل بر روی رودخانه کورا در تفلیس، پایتخت گرجستان است.این پل به طول ۱۵۰ متر توسط شهرداری تفلیس به منظور ارتباط دئ قسمت جدید و قدیم شهر در ۶ می ۲۰۱۰ احداث گردیده است. در روی این پل شاهد یک منظر بی نظیر از نارین قلعه و کلیسای متخی Metekhi از یک طرف و پل باراتاش ویلی BaratashviliBrige و کاخ ریاست جمهوری از سوی دیگر هستیم.

باغ ملی گیاه شناسی گرجستان -تفلیس

باغ گیاه شناسی ملی گرجستان در تنگه Tsavkisis-Tskali و در دامنه های جنوبی Sololaki قرار گرفته است. این باغ بیش از ۱۶۱ هکتار وسعت بوده و بیش از ۴۵۰۰ گونه گیاهی در آن نگهداری میگردد.این بیش از ۳ قرن قدمت داشته و در سال ۱۶۷۱ توسط جهانگرد فرانسوی ژان شارن از آن به عنوان باغ سلطنتی یا سیدآباد نامبرده و تاریخ تاسیس آن را ۱۶۲۵ ذکر نموده است .این باغ در سال ۱۷۹۵ توسط نادرشاه نابود میشود اما در قرن نوزده دوباره احیا شده و در سال ۱۸۴۵ به عنوان باغ ملی گیاه شناسی تفلیس نامگذاری میشود.درب مرکزی این باغ در دامنه نارین قلعه قرار دارد و در اینجا تونلی طولانی در سال ۱۹۱۴ احداث شده که از سال ۲۰۰۰ به بزرگترین کلاب شبانه گرجستان تبدیل شده است.

پارکآبیتفلیسیا یورو پارک Europark

پارک آبی تفلیس یا یورو پارک Europark درسال۲۰۰۶میلادی در خارج از شهر و منطقه دیدوبه و نزدیک دریاچه تفلیس افتتاح شده است. یورو پارک یکی از محبوبترین ورزشها برای فرار از گرمای تابستان در نزد گرجی ها در تفلیس میباشد. این پارک شامل ۴ استخر ، جکوزی ، استخر مخصوص کودکان ، رودخانه مصنوعی ، مراکز ماساژ ، باشگاه بدنسازی و رستوران و کافه میباشد.معمولا پارک آبی تفلیس از نیمه خرداد ماه تااواخر شهریور ماه هر سال قابل استفاده است ولی خود گرجیها ممکن است زودتر هم به آنجا بروند و استفاده کنند زیرا آنها به سرمای تفلیس عادت دارند. ورودی این پارک برای همه در روزهای هفته ۳۰ دلار و آخر هفته ها ۴۰ دلار بوده و برای افراد زیر ۷ سال نیز رایگان است. این پارک یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری تفلیس است.

پارک آبی بهشت جینو Gino Paradise

GINO PARADISE پارک آبی است که در نزدیکی دریاچه سد تفلیس در سال ۲۰۱۴ ساخته شده  است . این پارک با ۱۹.۳ میلیون دلار هزینه و تبدیل به بزرگترین پروژه در نوع خود در گرجستان شده است.این پارک شامل ۱۲ استخرهای سرپوشیده و فضای باز از جمله استخر کودکان ، استخر موج، استخر اوقات فراغت ، استخر آرامش ، استخر آب دریا و یا استخر شنا با ۱۰ مدارهای فیلتراسیون میباشد.علاوه بر این ، رودخانه وحشی با کشتی دزدان دریایی و سونا و جکوزی ، و یک سرسره آبی شش لایه ، انواع سرسره برای بچه ها، مرکز تناسب اندام و ساحل شن و ماسه و انواع  جاذبه های متعدد در این پارک آبی وجود دارد و نیز این مجموعه تفریحی تعداد زیادی رستوران وجود دارد.

کلیسایجامعتثلیث

کلیسای جامع تثلیث معروف به سامبا با ارتفاع ۹۷ متر به عنوان‌ بزرگترین کلیسای ارتدکس در جهان و سومین کلیسای ارتدکس مرتفع درجهان بوده و یکی از کلیساهای اصلی ارتدکس گرجستان است که در شهرتفلیس گرجستان قرار گرقته است. کلیسای سامبا در بخش قدیمی شهر تفلیس برروی تپه الیا در منطقه آولاباری بنا شده است. سامبا در زبان گرجی به معنای تثلیث میباشد . بنای این کلیسا در بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی تکمیل شده است و ظرفیتی ۱۵ هزارنفری را دارا است. معماری این کلیسا آمیزه‌ ای از سبک‌های سنتی معماری مذهبی گرجی در مراحل مختلفی از تاریخ است و همچنین ، عناصری از معماری بیزانس را نیز در خود جای داده است . کلیسای جامع تثلیث دارای یک گنبد مخروطی شکل با ۸ ستون است که جنس آنها از طلا میباشد و از پایین گنبد تا نوک صلیبی که بر روی آن قراردارد ۷.۵ متر ارتفاع دارد. این کلیسای عظیم خود متشکل از ۹ کلیسای کوچک است و علاوه بر این ، ۵ کلیسای کوچکتر دیگر نیز درطبقات زیرین بنا واقع شده است. مجموعه کلیسای سامبا شامل بخش‌های مختلفی از جمله بنای اصلی ، برج ناقوس ، اقامتگاه اسقف اعظم ، صومعه ، آکادمی علوم دینی ، فرهنگستان الهیات ، کارگاه‌های آموزشی ، استراحتگاه و… است که امروزه مورد بازدید گردشگران قرار گرفته است.

جاذبه های گردشگری در تور آتن

آکروپولیس(Akropolis)

آکروپولیس یکی از معروف ترین جاذبه های گردشگری در تور آتن است. لغت یونانی آکروپلیس (Akro+polis) به معنی “شهر مرتفع” میباشد و این معبد روی یک تپه آهکی صاف که دارای ۱۵۰ متر ارتفاع از سطح دریاست ساخته شده و در داخل شهر آتن قرار دارد.این مجموعه تاریخی جزو میراث فرهنگی جهان یونسکو بوده و برای مردم یونان به عنوان یک نماد ملی محسوب میشود. معبد آتنا ، پارتنون و ارچتیون،معبد المپیک زئوس ، آمفی تئاتر دیونیسوس و …از عمارتهای هستند که بیش از ۴۰۰ سال قبل از میلاد ساخته شده اند. تعدادی از ساختمانهای موجود در آکروپلیس مربوط به قبل ازمیلاد هستند و تعدادی نیز مربوط به بعد از میلاد و امپراتوری بیزانس و امپراتوری عثمانی مربوط می شوند.

معبد زئوس آسمانی (Erechtheion)

این معبد در شهر المپیا در جنوب غربی یونان و در ۱۵۰ کیلومتری آتن قرار گرفته است. دستور ساخت معبد زئوس در حدود ۵۰۰ سال پیش از میلاد به دستور پادشاه وقت یونان ، پیزسیتراتوس صادر شده است ، اما به دلایل مختلف ساخت این بنا در سال ۱۳۲ قبل از میلاد تکمیل شده است.این بنای عظیم که شش گوش است ، ۶۴ متر طول داشته و توسط ۷۲ عدد ستون آهکی بزرگ به ارتفاع ۱۷ متر برافراشته گردیده است.

جالب است که بدانید در یونان باستان زئوس پادشاه خدایان بوده و یونیان زئوس را میپرستیدند و در زمانهای معین به افتخار زئوس جشنهایی برپا میکردند که مسابقات ورزشی هم یکی از برنامه های این جشن بود و در واقع بازیهای المپیک از اینجا آغاز گشته است. معبد زئوس از مکانهای مهم گردشگری در تور یونان بوده و گردشگران زیادی به دیدن این معبد و تندیس واقع در آن که تندیس زئوس نامیده میشود می آیند.

آگورای باستانی

آگورا در یونان به مکانهایی گفته میشده که به عنوان مرکز شهر یا محل تجمع مردم کاربرد داشته است و معمولا برای تجمع ، مراسم مذهبی ، قضاوت قاضی ها ، بحث های سیاسی یا مذهبی استفاده میشده است . آگورای باستانی آتن در بخش شمالی آکروپلیس قرار داشته و به عنوان بازار و بخش تجاری شهر نیز بوده است و از اینروست که این مکان را مهد دموکراسی در یونان میدانند. در آگورای باستانی یک معبد قدیمی بسیار شبیه معبد پارتنون اما با ابعاد کوچکتر بنام معبد هفائستوس وجود دارد . هفائستوس در یونان باستان خدای آهنگری ، صنعت‌گری ، تندیس‌گری ، فلز ، آتشفشان و آتش ، پسر ایزد آسمان‌ها زئوس و ملکه ایزدان هرا است . این محل یکی از اماکن مورد بازدید در تور آتن است.

صومعه دافنی Dafni Monastery

یک کلیسای معروف بیزانتینی (وابسته به روم شرقی) است که در منطقه آتیکا واقع در خارج شهر آتن قرار دارد. این صومعه که اکنون چندین سال است تحت عملیات مرمت و بازسازی قرار دارد، دید عمیقی از تاریخ یونان و یافته های هنرمندانه مربوط به آن دوران را برای بازدیدکنندگان ایجاد میکند.

برای مشاهده کامل تصاویر و فیلم های جاذبه های گردشگری ، مراکز خرید و هتل های آتن روی لینک های زیر کلیک کنید